I. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

1. Công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ GTVT;

2. Đội ngũ học sinh, sinh viên, học viên đã và đang học tại các trường thuộc Bộ GTVT;

3. Cá nhân là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên quan tâm đến Bộ GTVT và công tác CCHC;

4. Thành viên Ban tổ chức và những bộ phận, cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi không được tham gia Cuộc thi.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI

1. Nội dung

a) Cuộc thi tìm hiểu về công tác CCHC nói chung và CCHC của Bộ GTVT nói riêng, gồm: công tác chỉ đạo điều hành; công tác cải cách thể chế; công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác cải cách tổ chức bộ máy; công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; công tác cải cách tài chính công và công tác hiện đại hóa hành chính.

b) Mỗi đề thi có 15 câu, kết cấu như sau:

02 câu về công tác chỉ đạo điều hành;

02 câu về công tác cải cách thể chế;

04 câu về công tác cải cách thủ tục hành chính;

02 câu về công tác cải cách tổ chức bộ máy;

02 câu về công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức;

01 câu về công tác cải cách tài chính công;

02 câu về công tác hiện đại hóa hành chính.

(phần mềm chọn ngẫu nhiên các câu hỏi trong từng nhóm ngân hàng câu hỏi)

2. Hình thức thi

a) Thi trắc nghiệm.

b) Người dự thi tham gia thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GTVT, tại địa chỉ của cuộc thi: http://caicachhanhchinh.mt.gov.vn hoặc http://cchc.mt.gov.vn (người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm; thiết bị sử dụng là máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh có kết nối internet). Phần mềm sẽ chấm điểm tự động, kết quả được hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành phần thi gồm: Tổng điểm thi trắc nghiệm và thời gian hoàn thành phần thi. Sau khi kết thúc phần thi người dự thi sẽ trả lời 01 câu hỏi dự đoán số người tham gia thi.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

Tổng số giải thưởng: 11 giải, gồm: 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba và 05 Giải Khuyến khích.

Tải file thể lệ cuộc thi